TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           KHOA NGỮ VĂN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn sinh viên NCKH

Để thực hiện tốt kế hoạch hướng dẫn sinh viên NCKH trong năm học 2011 - 2012, Khoa quy định một số nội dung:

1. Giáo viên hướng dẫn:

- Toàn bộ cán bộ giảng dạy trong Khoa (trừ cán bộ đang tập sự).

- Số lượng đề tài hướng dẫn bằng với số lượng chỉ tiêu hướng dẫn luận văn tốt nghiệp theo Công văn số 264/QĐ-ĐT ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Trường Đại học Sư phạm.

- Hướng dẫn theo lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên.

2. Sinh viên thực hiện

- Sinh viên hoặc nhóm sinh viên (gọi chung là sinh viên) trong Khoa.

- Mỗi sinh viên thực hiện một đề tài.

- Lĩnh vực nghiên cứu thuộc các chuyên ngành/phân môn hoặc nội dung liên ngành được đào tạo ở Khoa.

3. Quy trình thực hiện:

- Sinh viên tự liên hệ với cán bộ giảng dạy của Khoa để được nhận hướng dẫn NCKH.

- Giảng viên hướng dẫn lập danh sách sinh viên NCKH và tên đề tài, nộp lại cho Khoa trước ngày 01.12.2011.

- Tổ bộ môn tổ chức xét duyệt tên đề tài, thực hiện trước 15.12. 2011.

- Khoa công bố danh sách giảng viên hướng dẫn, sinh viên NCKH và tên đề tài trước ngày 20.12.2011.

- Sinh viên hoàn thành đề tài NCKH trước ngày 30.03.2011.

- Khoa tổ chức cho sinh viên báo cáo đề tài NCKH vào khoảng giữa tháng 4 năm 2012.

Đề nghị giảng viên và sinh viên trong Khoa thực hiện nghiêm túc thông báo này.                                                                                     

                                                                       TRƯỞNG KHOA

                                                                TS. TRƯƠNG THỊ DIỄM

Last modified: Wednesday, 23 November 2011, 12:25 AM