This resource should appear in a popup window.
If it didn't, click here: Tọa đàm-giao lưu giữa sinh viên khoa Ngữ văn với các nhà báo TP Đà Nẵng