This resource should appear in a popup window.
If it didn't, click here: Một vài đặc điểm của truyện viết về miền núi giai đoạn 1930-1945