Các loại hình báo chí 4: Báo điện tử
(Báo điện tử)

Môn học trình bày về khái niệm, đặc điểm, tầm quan trọng của báo mạng điện tử trong hoạt động báo chí nói chung, cũng như cung cấp các kỹ năng cần thiết để xây dựng một tác phẩm báo điện tử hoàn chỉnh.