Văn học Nga
(VH Nga)


Mục tiêu của học phần :

a. Cung cấp những kiến thức cơ bản về văn học Nga, chủ yếu trong hai thế kỷ XIX và XX, về các phương diện như: đặc điểm, các vấn đề, các môtip nhân vật, các khuynh hướng, các phong cách sáng tác, các thể loại văn học.

b. Giới thiệu những tài năng bậc thầy trong văn học Nga có tầm ảnh hưởng thế giới và những tác phẩm tiêu biểu của họ.

c. Giúp sinh viên có kỹ năng tiếp cận những vấn đề, những hiện tượng văn học thế giới.