Tiếp xúc văn hoá Đông - Tây ở Việt Nam
(TXVHDT)

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự tiếp xúc văn hoá Đông - Tây ở Việt Nam; Sự thay đổi, cấu trúc lại nền văn hoá Việt Nam - kết quả của sự tiếp xúc văn hoá đó.

- Về kỹ năng: Biết phân tích, đánh giá sự thay đổi diện mạo của văn hoá Việt Nam trên các phương diện thông qua tiếp xúc văn hoá Đông - Tây thời cận đại.