Chữ Nôm
(Chữ Nôm )


- Giúp sinh viên hiểu về nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến, ưu khuyết điểm của chữ Nôm; cách đọc chữ Nôm.

- Giúp sinh viên làm quen với việc tiếp cận và minh giải các văn bản Nôm của Việt Nam (theo loại thể) qua nguyên tác chữ Nôm.