Tín ngưỡng và các tôn giáo ở Việt Nam
(TN-TG)

- Về kiến thức: trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về tín ngưỡng và tôn giáo; mối quan hệ giữa văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể trong không gian tín ngưỡng và tôn giáo ở nước ta.

- Về kỹ năng: Nhận diện và nghiên cứu các tín ngưỡng và tôn giáo dưới góc nhìn văn hoá và văn hoá tín ngưỡng; khả năng phân biệt giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín, hủ tục.