Đại cương mỹ học
(ĐCMH)

 This course allows guest users to enter


Học phần trình bày về đối tượng của Mỹ học và các chặng đường của nó trong lịch sử Mỹ học. Trên cơ sở này đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực của đời sống thẩm mỹ để cuối cùng tự rút ra bài học về giáo dục thẩm mỹ cho con người.

Mục tiêu của học phần :

- Về kiến thức : Trang bị những kiến thức bước đầu về Mỹ học để sinh viên có điều kiện tiếp cận cái đẹp trong tự nhiên , trong quan hệ xã hội và nghệ thuật

- Về kỹ năng : Từng bước hình thành năng lực hoạt động thẩm mỹ ( thụ hưởng, sáng tạo, đánh giá các giá trị thẩm mỹ ).

This course allows guest users to enter