Văn học Trung Quốc
(VH Trung Quốc)


Cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm tiến trình văn học Trung Quốc từ Tiên Tần đến đương đại trên các phương diện đặc trưng thể loại, các môtip nhân vật, cá tính sáng tạo của những tác gia tiêu biểu; đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng tiếp cận những hiện tượng văn học nước ngoài từ góc độ văn hoá học.

Học phần gồm 7 chương, tương ứng với các thời kỳ trong tiến trình lịch sử văn học Trung Quốc. Trong mỗi chương, có bài khái quát về bối cảnh lịch sử xã hội và tình hinh văn học. Sau bài khái quát là các bài đi sâu vào tìm hiểu các tác gia và tác phẩm tiêu biểu cho từng thời kỳ.

Trong phần thực hành, có một số vấn đề được chọn từ các chương để thảo luận nhằm củng cố và nâng cao kiến thức cho sinh viên.