CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

NGÀNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

141 tín chỉ, chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng, bao gồm 109 tín chỉ bắt buộc và 32 tín chỉ tự chọn.

Khối lượng kiến thức toàn khóa

Khối lượng kiến thức đại cương

Khối lượng kiến thức chuyên nghiệp

Toàn bộ

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

Thực tập, khóa

luận Tốt nghiệp

142

36

106

27

69

10

Nội dung chương trình:

STT

Tên học phần xếp theo lĩnh vực kiến thức

tín chỉ

Phân bổ

LT/TH

7.1 KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

36

7.1.1 Lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

10

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

7.1.2 Toán và khoa học tự nhiên

19

6

Giải tích 1

3

7

Giải tích 2

3

8

Đại số tuyến tính

3

9

Xác suất thống kê

3

10

Tin học đại cương chuyên

4

30/30

11

Vật lý đại cương

3

30/15

7.1.3 Ngoại ngữ

7

12

Anh văn 1

3

13

Anh văn 2

2

14

Anh văn 3

2

7.1.5 Giáo dục thể chất

3

7.1.6 Giáo dục quốc phòng

4 tuần

7.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

106

7.2.1. KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

27

7.2.1.1

Học phần bắt buộc

21

15

Lập trình nâng cao

3

30/15

16

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu căn bản

3

30/15

17

Toán rời rạc

3

30/15

18

Lý thuyết đồ thị

3

30/15

19

Lập trình chuyên căn bản

3

30/15

20

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

3

30/15

21

Nhập môn Cơ sở dữ liệu

3

30/15

7.2.1.2. Học phần tự chọn

6

23

Quy hoạch tuyến tính

3

30/15

24

Phương pháp tính

3

30/15

7.2.2. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

69

7.2.2.1

Học phần bắt buộc

50

25

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao

3

30/15

26

Hệ điều hành

3

30/15

27

Lập trình chuyên nâng cao (hướng đối tượng)

3

30/15

28

Mạng máy tính

3

30/15

29

Phân tích và Thiết kế giải thuật

3

30/15

30

Cơ sở dữ liệu nâng cao

3

30/15

31

Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông Tin

3

30/15

32

Hệ phân tán

3

30/15

33

Nhập môn Công nghệ phần mềm

2

30/0

34

Đồ hoạ máy tính

3

30/15

35

Kiến trúc máy tính

3

30/15

36

Thiết kế và Lập trình và web

3

30/15

37

Trí tuệ nhân tạo

3

30/15

38

Công cụ và Môi trường phát triển Phần Mềm

3

30/15

39

Truyền và bảo mật thông tin

3

30/15

40

Nhập môn mã nguồn mở

3

30/15

41

Đồ án môn học

3

0/45

7.2.2.2. Học phần tự chọn

19

42

Quản lý dự án phần mềm

2

30/0

43

Công nghệ phần mềm nâng cao

2

30/0

44

Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên

2

30/0

45

Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

3

30/15

46

eLearning

2

15/15

47

Lý thuyết tính toán

2

30/0

48

Chuyên đề 1

3

49

Chuyên đề 2

3

7.2.3. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN

10

50

Thực tập tốt nghiệp (bắt buộc)

3

51

Luận văn tốt nghiệp (tự chọn)

7


Kế hoạch giảng dạy:

TT

HỌC KỲ

Tên học phần

Tín chỉ

1

I

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần I

2

2

Giải tích 1

3

3

Đại số tuyến tính

3

Toán rời rạc

3

4

Tin học đại cương chuyên

4

5

Giáo dục thể chất 1

(1)

Cộng học kỳ I

15

1

II

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần II

3

2

Anh văn 1

3

3

Lập trình nâng cao

3

4

Giải tích 2

3

5

Xác suất thống kê

3

6

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu căn bản

3

8

Giáo dục thể chất 2

(1)

Giáo dục quốc phòng

4t

Cộng học kỳ II

18

1

III

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

Anh văn 2

2

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

3

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao

3

4

Lập trình chuyên cơ bản

3

5

Nhập môn Cơ sở dữ liệu

3

6

Vật lý đại cương

3

7

Giáo dục thể chất 3

(1)

Cộng học kỳ III

19

1

IV

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

Anh văn 3

2

2

Lý thuyết đồ thị

3

3

Cơ sở dữ liệu nâng cao

3

4

Lập trình chuyên nâng cao

3

5

Nhập môn Công nghệ phần mềm

2

6

Quy hoạch tuyến tính

3

Cộng học kỳ IV

19

1

V

Công cụ và Môi trường phát triển Phần mềm

3

2

Kiến trúc máy tính

3

3

Phân tích và Thiết kế giải thuật

3

4

Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin

3

5

Đồ án môn học

3

6

Phương pháp tính

3

Cộng học kỳ V

18

1

VI

Hệ điều hành

3

2

Trí tuệ nhân tạo

3

3

Đồ họa

3

4

Mạng máy tính

3

5

Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên

2

6

Tiếng Anh trong Công nghệ Thông tin

3

7

Chuyên đề 1

3

Cộng học kỳ VI

20

1

VII

Thiết kế và Lập trình Web

3

2

Nhập môn mã nguồn mở

3

3

Hệ phân tán

3

4

Truyền và bảo mật thông tin

3

5

Lý thuyết tính toán

2

6

Công nghệ phần mềm nâng cao

2

7

Quản lý dự án phần mềm

2

eLearning

2

Cộng học kỳ VII

20

1

VIII

Luận văn tốt nghiệp

7

2

Thực tập tốt nghiệp

3

6

Chuyên đề 2

3

Cộng học kỳ VIII

13

Ghi chú: Những học phần in nghiêng là tự chọn.

Sửa lần cuối: Thursday, 1 November 2012, 02:23 PM