CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIN HỌC Khóa: 09, 10, 11, 12 

141 tín chỉ (chưa kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng) bao gồm 113 tín chỉ bắt buộc và 28 tín chỉ tự chọn.


Khối lượng kiến thức toàn khóa

Khối lượng kiến thức đại cương

Khối lượng kiến thức chuyên nghiệp

Toàn bộ

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

Nghiệp vụ SP

Tốt nghiệp

142

33

108

27

53

16

13

Nội dung chương trình:

STT

Tên học phần xếp theo lĩnh vực kiến thức

Tín chỉ

Phân bổ

LT/TH

7.1 KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG (bắt buộc)

33

7.1.1 Lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

10

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

7.1.2 Khoa học xã hội và nhân văn

7.1.3 Toán và khoa học tự nhiên

16

4

Giải tích 1

3

5

Giải tích 2

3

6

Đại số tuyến tính

3

7

Xác suất thống kê

3

8

Tin học đại cương chuyên

4

30/30

7.1.4 Ngoại ngữ

7

9

Anh văn 1

3

10

Anh văn 2

2

11

Anh văn 3

2

7.1.5 Giáo dục thể chất

(3)

7.1.6 Giáo dục quốc phòng

4 tuần

7.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

116

7.2.1. KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

27

7.2.1.1

Học phần bắt buộc

21

12

Lập trình nâng cao

3

30/15

13

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu căn bản

3

30/15

14

Toán rời rạc

3

30/15

15

Lý thuyết đồ thị

3

30/15

16

Lập trình chuyên căn bản

3

30/15

17

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

3

30/15

18

Nhập môn cơ sở dữ liệu

3

30/15

7.2.1.2

Học phần tự chọn

6

19

Quy hoạch tuyến tính

3

30/15

20

Phương pháp tính

3

30/15

7.2.2

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

53

7.2.2.1

Học phần bắt buộc

37

21

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao

3

30/15

22

Hệ điều hành

3

30/15

23

Lập trình chuyên nâng cao (hướng đối tượng)

3

30/15

24

Mạng máy tính

3

30/15

25

Phân tích và Thiết kế giải thuật

3

30/15

26

Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông Tin

3

30/15

27

Nhập môn Công nghệ phần mềm

2

30/0

28

Kiến trúc máy tính

3

30/15

29

Thiết kế và Lập trình web

3

30/15

30

Truyền và bảo mật thông tin

3

30/15

31

eLearning

2

15/15

32

Đồ án môn học

3

0/30

33

Cơ sở dữ liệu nâng cao

3

30/15

7.2.2.2

Học phần tự chọn

16

34

Đồ họa

3

30/15

35

Trí tuệ nhân tạo

3

30/15

36

Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên

2

30/0

37

Lý thuyết tính toán

2

30/0

38

Nhập môn mã nguồn mở

3

30/15

39

Chuyên đề

3

30/15

7.2.3

KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

16

40

Tâm lý học

3

41

Giáo dục học 1

2

42

Giáo dục học 2

2

43

Phương pháp nghiên cứu khoa học

1

44

Quản lý hành chính nhà nước

1

45

Phương pháp dạy tin

3

46

Tổ chức dạy học bộ môn

2

47

Thực tập dạy học bộ môn

2

7.2.4

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN

13

48

Kiến tập, thực tập sư phạm (bắt buộc)

6

49

Luận văn tốt nghiệp (tự chọn)

7

Kế hoạch giảng dạy:

HỌC KỲ

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần I

2

Giải tích 1

3

I

Đại số tuyến tính

3

Toán rời rạc

3

Tin học đại cương chuyên

4

Giáo dục thể chất 1

(1)

Cộng học kỳ I

15

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần II

3

Anh văn 1

3

Giải tích 2

3

Tâm lý học

3

II

Lập trình nâng cao

3

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu căn bản

3

Giáo dục thể chất 2

(1)

Giáo dục quốc phòng

4 tuần

Cộng học kỳ II

18

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Anh văn 2

2

Lý thuyết đồ thị

3

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao

3

III

Lập trình chuyên

3

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

Giáo dục học 1

2

Giáo dục thể chất 3

(1)

Cộng học kỳ III

18

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Anh văn 3

2

Phương pháp dạy tin

3

IV

Lập trình chuyên nâng cao (hướng đối tượng)

3

Giáo dục học 2

2

Xác suất thống kê

3

Nhập môn Cơ sở dữ liệu

3

Cộng học kỳ IV

19

Phân tích và Thiết kế giải thuật

3

Kiến trúc máy tính

3

Quy hoạch tuyến tính

3

Đồ án môn học

3

V

Tổ chức dạy học bộ môn

2

Lý thuyết tính toán

2

eLearning

2

Cộng học kỳ V

18

Hệ điều hành

3

Truyền và bảo mật thông tin

3

Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin

3

VI

Thực hành dạy học bộ môn

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

1

Nhập môn Công nghệ phần mềm

2

Phương pháp tính

3

Cộng học kỳ VI

17

Mạng máy tính

3

Thiết kế và Lập trình Web

3

Đồ họa

3

Kiến tập Sư phạm

1

VII

Quản lý hành chính Nhà nước

1

Nhập môn mã nguồn mở

3

Cơ sở dữ liệu nâng cao

3

Nhập môn trí tuệ nhân tạo

3

Cộng học kỳ VII

20

Thực tập sư phạm

5

Luận văn tốt nghiệp

7

VIII

Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên

2

Chuyên đề

3

Cộng học kỳ VIII

17

Ghi chú: Những học phần in nghiêng là tự chọn.

Sửa lần cuối: Thursday, 1 November 2012, 02:20 PM