CHUẨN ĐẦU RA

Tên ngành đào tạo: Cử nhân Công nghệ Thông tin (Informatics Technology)

Trình độ đào tạo: Đại học

Yêu cầu về kiến thức

· Có kiến thức cơ bản về khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.

· Có trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ TOEIC 500.

· Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin,

· Có khả năng nghiên cứu tin học và phát triển phần mềm và các lĩnh vực thuộc công nghệ thông tin.

Yêu cầu về kỹ năng

· Có khả năng thực hiện, phác thảo và nâng cao hệ thống phần mềm dựa trên cơ sở máy tính.

· Có kỹ năng đánh giá hệ thống máy tính theo các thuộc tính chất lượng nói chung và các khả năng ứng dụng để giải quyết vấn đề thực tế.

· Có kỹ năng sử dụng các nguyên tắc quản lý có hiệu lực các thông tin, tổ chức thông tin và năng lực thu hồi thông tin cho các loại thông tin khác nhau, kể cả văn bản, hình ảnh, âm thanh và băng hình.

· Có kỹ năng áp dụng các nguyên lý về sự giao tiếp người-máy để đánh giá và thiết kế một đối tượng lớn các sản phẩm dựa trên sử dụng giao diện chung, các trang web và hệ thống truyền thông.

· Có kỹ năng phát triển công việc một cách hiệu quả thông qua sử dụng các công cụ thiết kế và xây dựng các phần mềm cho máy tính để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

· Biết cách thao tác các công cụ máy tính và sử dụng hệ thống phần mềm một cách hiệu quả.

· Có kỹ năng tự học suốt đời, làm việc độc lập và làm việc hợp tác theo nhóm.

Yêu cầu về thái độ

· Có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong phù hợp với chuẩn xã hội và pháp luật, tận tụy trong công việc.

· Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.

· Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng, giữ vững sự phát triển của cá nhân luôn theo sát sự phát triển của công nghệ thông tin.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

· Có thể làm những công việc có liên quan đến công nghệ thông tin tại các cơ sở, các trung tâm tin học và phát triển phần mềm trong cả nước.

· Có thể làm công tác giảng dạy tin học tại các trường phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ, năng lực và được bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ sư phạm.

· Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu công nghệ thông tin.

· Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cơ sở khác trong xã hội.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

· Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin ở trong và ngoài nước.

· Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin ở các cấp khác nhau.

Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo

· Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

· Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.

· Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sửa lần cuối: Thursday, 1 November 2012, 09:45 AM