Kì thi Olympic Tin học lần thứ II được tổ chức vào ngày 02 tháng 12 năm 2012 lúc 7h30' tại phòng máy chuyên ngành A5.
Nội dung và hình thức thi như sau:

1. Bố cục đề thi
a. Thời gian làm bài: 180 phút.
b. Hình thức thi: Làm bài và chấm trực tiếp trên máy.
- Cấu trúc đề thi gồm 5 câu.
- Ngôn ngữ sử dụng: Pascal hoặc C++ hoặc C.

2. Nội dung thi:
Thi lập trình và kĩ năng tin học trên máy tính giải một số bài toán thuộc phạm vi chương trình ngành CNTT.
Tập trung ở các chủ đề:
- Mảng, danh sách liên kết, stack, queue, cây, đồ thị.
- Đệ quy, khử đệ quy, quay lui, tham lam, nhánh cận, vét cạn, quy hoạch động
- Các kĩ thuật tìm kiếm và sắp xếp.

Thông tin chi tiết xem tại File đính kèm.
Sửa lần cuối: Thursday, 29 November 2012, 09:58 AM