TOÁN CƠ SỞ
(TCS)

 

 

- Giúp sinh viên có được những kiến thức cơ bản về lôgic toán có khả năng diễn đạt và lập luân chặt chẽ. 

 

- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cần thiết về tập hợp, quan hệ và ánh xạ vận dụng kiến thức để hiểu được cơ sở khi xây dựng khái niệm số tự nhiên và các phép toán

 

- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản cần thiết về các hình hình học cơ bản để có khả năng vận dụng các kiến thức vào giảng dạy phần “các biểu tượng về hình học đơn giản và định hướng trong không gian’’