PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC VỆ SINH TRẺ EM
(ppcs)

Môn học này gồm 2 phần chính:

- Phần lý luận về phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ: Đề cập đến những vấn đề chung về những kiến thức cơ bản của “vệ sinh học” như đối tượng, nhiệm vụ, đặc điểm, các biện pháp và phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em ở trường mầm non.

- Phần thực hành: hướng dẫn thực hiện các nội dung về phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em ở trường mầm non.