NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN
(XSTK)

 

Trang bị cho người học những khái niệm , tính chất và công thức cơ bản về lý thuyết xđc suất , hình thành cho người học kỹ năng giải những băi toán xác suất thường gặp trong đời sống sinh hoạt , trong công tác giáo dục và trong nghiên cứu khoa học sau nầy.