THỦ CÔNG - KĨ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TCKT
(TCKT-TCKT)

 

Sau khi học học phần này, SV cần đạt được các yêu cầu sau:

 

1. Kiến thức

 

 Có được kiến thức về các nội dung dạy học TC-KT ở tiểu học.

 

Nắm vững các phương pháp tổ chức dạy học theo định hướng đổi mới.

 

2. Kĩ năng

 

 Thực hiện các sản phẩm theo nội dung chương trình với các thao tác đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

 

 Có kĩ năng tổ chức dạy học TC-KT theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh.

 

3. Thái độ

 

 Giáo dục ý thức lao động, bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của người giáo viên.