TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
(tv-th)

 

Phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Việt cho sinh viên. Giúp sinh viên sử dụng đúng, chính xác tiếng mẹ đẻ trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy.