TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
(tvth)

Phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Việt cho sinh viên. Giúp sinh viên sử dụng đúng, chính xác tiếng mẹ đẻ trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy.