NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG
(NNH)

 Học phần này nhằm giúp sinh viên những kiến thức cơ sở về ngôn ngữ học làm tiền đề học tập. nghiên cứu tiếng Việt.