VĂN HỌC
(VH)

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lí luận văn học; văn học dân gian Việt Nam; những đặc điểm và thành tựu về văn học viết Việt Nam qua các thời kì; văn học thiếu nhi Việt Nam.

Sau khi học xong học phần, sinh viên có kĩ năng nghiên cứu văn học và ứng dụng vào dạy văn ở tiểu học.