MỸ THUẬT 2
(MT2)

- Trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức đại cương về mỹ thuật.

          - Biết đặc điểm của từng thể loại và vẽ được tranh với các đề tài gần gũi.

            - Biết tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện cụ thể của học sinh và địa phương nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập.

          - Biết lập kế hoạch bài dạy theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá ở tiểu học.