TOÁN HỌC 1
(TH1)

            

  - Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cần thiết cơ bản về tập hợp, quan hệ và ánh xạ

  - Giúp sinh viên nắm được những  vấn đề cơ bản của  logic Toán.

  - Sinh viên vận dụng kiến thức đã học để phân tích  và hiểu được những bài toán về giải tích tổ hợp, những  phép suy luận và chứng minh thường dùng trong dạy học Toán ở tiểu học.