TIẾNG VIỆT 1
(TV1)

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại, thiết thực về hệ thống tiếng Việt hiện đại. Bao gồm các nội dung về :

 Đại cương về tiếng Việt ( ngôn ngữ, bản chất của ngôn ngữ, đặc điểm tiếng Việt)

 Ngữ âm tiếng Việt hiện đại (âm tiết, hệ thống âm vị và chữ viết tiếng Việt)

 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt (đặc điểm, cấu tạo  từ tiếng Việt, các lớp từ xét trên bình diện: cấu tạo, ngữ nghĩa, nguồn gốc).