PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC
(PPDHTNXH)

Trang bị cho sinh viên những vấn đề lí luận chung và kỹ năng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học