RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN
(RLNVSPTX)

Nhằm củng cố và từng bước hình thành cho sinh viên những kiến thức cơ bản, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của người giáo viên tiểu học trong xu thế phát triển của giáo dục hiện đại.