PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẦM NON
(PPPTNN)

- Trang bị cho sinh viên hệ thống tri thức cơ bản về phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Từ đó sinh viên được rèn luyện và hình thành các kỹ năng dạy tiếng mẹ đẻ cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi.

- Hình thành cho sinh viên các kỹ năng phân tích, đánh giá việc thực hiện nghiệp vụ dạy nói cho trẻ. Sinh viên biết lập kế hoạch thực hiện chương trình phát triển lời nói cho trẻ ở từng độ tuổi.

- Xây dựng cho sinh viên quan điểm duy vật biện chứng trong mối quan hệ giữa ngôn ngữ và các quy luật phát triển lời nói cho trẻ trước tuổi đến trường phổ thông.