TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TÍCH HỢP CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM
(TCHĐTH)

- Giới thiệu cho sinh viên cơ sở lý luận định hướng của vấn đề giáo dục tích hợp nói chung và tích hợp trong GDMN nói riêng.

- Giúp sinh viên nắm được hướng đổi mới trong GDMN của một số nước trên thế giới, trong khu vực và ở Việt Nam.

- Giúp sinh viên có kỹ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường MN theo hướng tích hợp.Từ đó giúp cho họ có cách tiếp cận đúng đắn với khoa học giáo dục mầm non theo hướng tích hợp.

- Phát huy tính tích cực, tính độc lập của sinh viên trong học tập và nghiên cứu học phần này.

- Giáo dục lòng yêu nghề cho sinh viên.