HỘI THẢO KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO TÂM LÝ HỌC – GIÁO DỤC HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM”

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số:554.TB – ĐHSPHN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2010

THÔNG BÁO SỐ 1

V/V: TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

“NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO TÂM LÝ HỌC – GIÁO DỤC HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM”

Kính gửi:- Cán bộ giảng dạy môn Tâm lý học – Giáo dục học tại các trường sư phạm trong cả nước;

- Cán bộ quản lý và đào tạo;

- Cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục ở các viện, các trung tâm.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kết hợp với trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu và Đào tạo Tâm lí học – Giáo dục học trong các trường Đại học Sư phạm” góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục

1. Mục tiêu hội thảo

Tạo diễn đàn để cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và quản lí đào tạo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ sư phạm nói chung, chất lượng các môn khoa học Tâm lí – Giáo dục nói riêng trong công tác đào tạo giáo viên của các trường Đại học Sư phạm.

2. Nội dung hội thảo

(1) Đánh giá thực trạng nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học – Giáo dục học trong các trường đại học sư phạm hiện nay.

(2) Kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học – Giáo dục học của các nước trên thế giới.

(3) Vai trò, sứ mạng của Tâm lý học – Giáo dục học trong đào tạo giáo viên, đáp ứng yêu cầu chất lượng của các trường Đại học Sư phạm.

(4) Những giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu giảng dạy Tâm lý học – Giáo dục học trong các trường sư phạm hiện nay.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: Ngày 4-5 tháng 6 năm 2010.

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

5. Đối tượng tham gia

1) Cán bộ giảng dạy môn Tâm lý học – Giáo dục học tại các trường sư phạm trong cả nước;

2) Cán bộ quản lý và đào tạo;

3) Cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục ở các viện, các trung tâm.

6. Thể lệ tham gia Hội thảo

Bài viết, tham luận gửi tới Hội thảo về các chủ đề đã nêu trên. Bài viết không quá 3000 từ, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 thống nhất toàn bài, in trên khổ giấy A4, ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, địa chỉ công tác, điện thoại của tác giả.

Bài viết gửi về cho Ban tổ chức trước ngày 20 tháng 5 năm 2010 theo các địa chỉ sau (gửi file đính kèm):

Nguyễn Thanh Hoàn

Viện Nghiên cứu Sư phạm – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

136 đường Xuân thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04-626 62009, ĐTDĐ: 0912 353 646

E-mail: hhoan1212@yahoo.com hoặc thhoan1212@gmail.com

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia của các đại biểu, các nhà khoa học.

Nơi nhận:

- Như KG

- Lưu VT, VNCSP

TM BAN TỔ CHỨC

HIỆU TRƯỞNG ĐÃ KÍ

GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh

Last modified: Saturday, 19 June 2010, 08:45 PM