Printer-friendly versionBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

A

:
tram anh

- Họ và tên: Nguyễn Thị Trâm Anh

- Sinh ngày: 22/07/1980 Nơi sinh:Thanh Hóa

- Học vị: Tiến sỹ

- Chuyên ngành: Tâm lý học

- Ngoại ngữ: Nga văn, Anh văn

+ Cơ quan: Khoa Tâm lý-GD, ĐHSP, ĐHĐN; 3733288

+ Nhà riêng: P.411, Khu chung cư Hòa Thuận, Hòa Thuận tây, Hải châu, Đà Nẵng

+ DĐ: 05112-620-455, 0166-795-2490

+ E-mail: anhnguyentlgd@yahoo.com.vn

Quá trình đào tạo: (Nơi đào tạo, năm tốt nghiệp)

· Đại học: Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm quốc gia Va-rô-nhet, thành phố Va-rô-nhet, nước CHLB Nga, năm tốt nghiệp: 2005.

· Tiến sĩ: Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Sư phạm quốc gia Va-rô-nhet, thành phố Va-rô-nhet, nước CHLB Nga, năm tốt nghiệp: 2009.

Kinh nghiệm công tác:

· Chức vụ: Trợ lý Khoa học, sau đại học Khoa Tâm lý – giáo dục

· Thời gian công tác: từ tháng 3/2010 đến nay

Công trình khoa học:

  1. Các đặc điểm thích ứng nhân cách của sinh viên chuyên ngành tâm lý với giáo dục đại học. Tạp chí trường Đại học tổng hợp (Đại học quản lý). Matxcơva, 2009. Số 6, tr. 114 – 115.

2. Các đặc điểm định hướng ý nghĩa cuộc sống của sinh viên chuyên ngành tâm lý. Tạp chí Giáo dục đại học ngày nay. Matxcơva, 2009. Số 9, tr. 46 – 50

3. Định hướng đồng cảm như một thành tố quan trọng trong thích ứng nhân cách của sinh viên chuyên ngành tâm lý. Tạp chí trường Đại học tổng hợp (Đại học quản lý). Matxcơva, 2009. Số 6, tr. 114 – 115.

4. Những vấn đề cấp thiết trong việc đào tạo tâm lý của Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo thực hành khoa học hàng năm. Ba-ri-xắc-lep, 2007, tr. 41 – 44.

5. Sự hình thành định hướng ý nghĩa cuộc sống của sinh viên chuyên ngành Tâm lý trong quá trình thích ứng nhân cách với giáo dục đại học. Tài liệu Hội thảo thực hành khoa học quốc tế. Ba-ri-xắc-lep, 2008, tr. 198 – 200.

6. Đặc điểm lựa chọn nghề tâm lý của sinh viên Việt Nam. Tài liệu Hội thảo thực hành khoa học quốc tế. Va-rô-nhét, 2008, c. 37 – 41.

7. Sự hình thành các phẩm chất nhân cách của sinh viên đang học tập tại khoa tâm lý – giáo dục. Tài liệu Hội thảo thực hành khoa học quốc tế lần thứ IV. Va-rô-nhét, 2009, tr. 197 – 200.

8. Mối quan hệ của sinh viên với bản thân và người khác – điều kiện thích ứng nhân cách tích cực với giáo dục đại học. Tài liệu Hội thảo thực hành khoa học quốc tế. Tambov, 2009, tr. 150 – 153.

Keyword(s):

D

:

dieu

Họ và tên: Bùi Thị Thanh Diệu

- Sinh ngày: 02/06/1982 Nơi sinh:Quảng Nam

- Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Tâm lý học

- Ngoại ngữ: Anh văn

Địa chỉ liên lạc:

+ Cơ quan: Khoa Tâm lý-GD, ĐHSP-ĐHĐN; 3733288

+ Nhà riêng: K2-31, DA85, An Hải Bắc, Đà Nẵng

DĐ: 05112600444, 0983323231

Quá trình đào tạo: (Nơi đào tạo, năm tốt nghiệp)

· Đại học: Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm – Đại học Huế

Năm tốt nghiệp: 2006

· Thạc sĩ: Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm – Đại học Huế

Năm tốt nghiệp: 2008

Kinh nghiệm công tác:

· Chức vụ: Trợ lý công tác sinh viên Khoa Tâm lý – giáo dục

· Thời gian công tác: từ năm 2008 đến nay

Công trình khoa học:

- Kỹ năng khai thác sử dụng internet trong học tập môn tâm lý học của sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Tạp chí Khoa học và giáo dục số 1 năm 2009, Đại học Sư phạm Huế.

:

ntd

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

- Sinh ngày: 01/07/1959 Nơi sinh: Đà Nẵng

- Học vị: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Giáo dục học

- Ngoại ngữ: Anh văn

- Địa chỉ liên lạc:

+ Cơ quan: Khoa Tâm lý-GD, ĐHSP, ĐHĐN; 3733288

+ Nhà riêng: Lô 5B2-2,Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng

+ ĐT: 05113897599, 0914031690

Quá trình đào tạo: (Nơi đào tạo, năm tốt nghiệp)

- Đại học: Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

  Năm tốt nghiệp: 1987

- Thạc sĩ: Nơi đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Hà Nội

  Năm tốt nghiệp: 1998

Kinh nghiệm công tác:

· Chức vụ: Quản lý công tác sinh viên Khoa Tâm lý – giáo dục

· Thời gian công tác: Từ năm 1978 tại các trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng và Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Các giáo trình đã giảng dạy:

- Phương pháp công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

- Lý luận và phương pháp công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

- Các hoạt động mang tính nghiệp vụ của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

- Phương pháp giảng dạy công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

- Lý luận và phương pháp công tác Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

- Nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Công trình khoa học:

- Tìm hiểu hoạt động Đội trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy ở trường PTCS trong TP Đà Nẵng, Cấp trường, 1984.

Đề cương bài giảng đã biên soạn:

- Biên soạn đề cương bài giảng học phần Phương pháp công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hệ Cao đẳng sư phạm.

- Biên soạn đề cương bài giảng học phần Lý luận và phương pháp công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hệ Cao đẳng sư phạm.

- Biên soạn đề cương bài giảng học phần Các hoạt động mang tính nghiệp vụ của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hệ Cao đẳng sư phạm.

- Biên soạn đề cương bài giảng học phần Phương pháp giảng dạy công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hệ Cao đẳng sư phạm.

- Biên soạn đề cương bài giảng học phần Lý luận và phương pháp công tác Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hệ Cao đẳng sư phạm.

- Biên soạn đề cương bài giảng học phần Nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hệ Cao đẳng sư phạm.

- Biên soạn đề cương bài giảng học phần Phương tiện và thiết bị dạy học cho học sinh tiểu học, Hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt, 2008.

- Biên soạn đề cương bài giảng học phần Phương pháp công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hệ đại học, ngành sư phạm Tiểu học, 2007.

Keyword(s):

H

:

Ha

Họ và tên: Lê Nhị Hà

- Sinh ngày: 29/09/1957 Nơi sinh: Hải Phòng

- Học vị: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Tâm lý học

- Ngoại ngữ: Nga văn, Anh văn

- Địa chỉ liên lạc:

+ Cơ quan: Khoa Tâm lý-GD, ĐHSP, ĐHĐN; 3733288

+ Nhà riêng: 70/6 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng,

ĐT: 05113830804, 0983000295

Quá trình đào tạo: (Nơi đào tạo, năm tốt nghiệp)

- Đại học: Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm tốt nghiệp:1978

- Thạc sĩ: Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm tốt nghiệp: 1982

Kinh nghiệm công tác:

Giảng dạy từ 1978 tại các trường:

- Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng

- Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

- Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

- Khoa Sư phạm kỹ thuật, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Các học phần đã giảng dạy:

- Tâm lý học đại cương

- Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

- Tâm lý học phát triển

- Tâm lý học lao động

- Tâm lý trẻ khuyết tật

Công tác quản lý:

- Chủ nhiệm khoa Tâm lý –Giáo dục từ 1995-2004

- Trưởng bộ môn Tâm lý học

Đề cương bài giảng đã soạn:

- Biên soạn đề cương bài giảng và đề cương chi tiết học học phần Tâm lý học đại cương, hệ đại học sư phạm.

- Biên soạn đề cương bài giảng và đề cương chi tiết học học phần Tâm lý học lưới tuổi và tâm lý học sư phạm, hệ Đại học sư phạm.

- Biên soạn đề cương bài giảng và đề cương chi tiết học học phần Tâm lý học lao động, hệ đại học ngành cử nhân Tâm lý học.

- Biên soạn đề cương bài giảng và đề cương chi tiết học học phần Tâm lý học Tâm lý học phát triển, hệ đại học ngành cử nhân Tâm lý học.

- Biên soạn đề cương bài giảng và đề cương chi tiết học học phần Tâm lý học đại cương, hệ đại học ngành cử nhân Tâm lý học.

- Biên soạn đề cương bài giảng và đề cương chi tiết học học phần Tâm lý học Tâm lý học phát triển, hệ đai học ngành Giáo dục đặc biệt.

Hướng dẫn luận văn cho sinh viên đại học: 5 sinh viên

Keyword(s):
:

thu ha

- Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà

- Sinh ngày: 30/3/1959 Nơi sinh: Nghệ An

- Học vị: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Giáo dục học

- Ngoại ngữ: Anh văn

- Địa chỉ liên lạc:

+ Cơ quan: Khoa Tâm lý-GD, ĐHSP-ĐHĐN; 3733288

+ Nhà riêng: 83, Nguyễn Chánh, Đà nẵng, 05113732394

DĐ: 0987010807

Quá trình đào tạo: (Nơi đào tạo, năm tốt nghiệp)

- Đại học: Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Năm tốt nghiệp 1987

- Thạc sĩ: Nơi đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục,

Năm tốt nghiệp:1998

Kinh nghiệm công tác:

Giảng dạy từ năm1987 tại các trường:

- Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng

- Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

- Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Các học phần đã giảng dạy:

- Giáo dục học đại cương

- Giáo dục học mầm non

- Lý luận giáo dục

- Lý luận dạy học

- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1,2,3

- Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục ở trường tiểu học

Công trình khoa học:

- Sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Thông báo khoa học, số 3/2000.

Các đề tài NCKH các cấp

- Thực trạng định hướng giá trị "Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình của sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Cấp Bộ, Mã số B99-16-23, 1999-2001, (thành viên).

Đề cương bài giảng đã biên soạn

- Tham gia biên soạn đề cương bài giảng học phần Giáo dục học mầm non, hệ trung học sư phạm.

- Biên soạn đề cương bài giảng học phần Lý luận dạy học và lý luận giáo dục, hệ đại học ngành giáo dục tiểu học.

- Biên soạn đề cương bài giảng học phần Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục ở trường tiểu học, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt.

- Biên soạn chương trình chi tiết và biên soạn đề cương bài giảng học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1,2,3, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt.

- Biên soạn chương trình chi tiết và biên soạn chương trình chi tiết và biên soạn đề cương bài giảng học phần Giáo dục học tiểu học, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt.

- Biên soạn đề cương bài giảng học phần Lý luận dạy học, hệ đại học ngành Sư phạm kỹ thuật, ĐHBK.

- Biên soạn đề cương bài giảng học phần Giáo dục học mầm non 2, hệ đại học ngành Giáo dục mầm non.

Keyword(s):
:

htth

- Họ và tên: Huỳnh Thị Thu Hằng

- Sinh ngày: 12/07/1960 Nơi sinh: Hải Dương

- Học vị: Tiến sĩ

- Chuyên ngành: Giáo dục học

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Địa chỉ liên lạc:

+ Cơ quan: Khoa Tâm lý-GD, ĐHSP, ĐHĐN; 3733288

+ Nhà riêng:Kiệt 447, Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu, ĐN

ĐT: 3730149, 0914. 414929

Quá trình đào tạo: (Nơi đào tạo, năm tốt nghiệp)

- Đại học: Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm tốt nghiệp: 1981

- Thạc sĩ:

- Tiến sĩ: Nơi đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục

Năm tốt nghiệp: 2003

Kinh nghiệm công tác:

Giảng dạy từ năm 1981 tại các trường đại học, cao đẳng

- Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng

- Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

- Khoa Sư phạm kỹ thuật, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Các học phần đã giảng dạy:

- Giáo dục học đại cương, Đào tạo cao đẳng sư phạm

- Giáo dục học tiểu học, Đào tạo cao đẳng sư phạm

- Hoạt động giáo dục, Đào tạo cao đẳng sư phạm

- Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, đào tạo cao đẳng sư phạm và đại học sư phạm

- Quản lý ngành học mầm non, đào tạo cao đẳng sư phạm và đại học sư phạm - Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục đào tạo, đào tạo cao học Quản lý giáo dục

- Những vấn đề phương pháp luận phát triển khoa học GD, đào tạo cao học Quản lý giáo dục

- Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức, đào tạo ngành Giáo dục đặc biệt

- Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật, đào tạo ngành Giáo dục đặc biệt

- Nhập môn giáo dục đặc biệt, đào tạo ngành Giáo dục đặc biệt

- Quản lý giáo dục đặc biệt, đào tạo ngành Giáo dục đặc biệt

- Giáo dục đặc biệt cho trẻ tự kỷ, đào tạo ngành Giáo dục đặc biệt

Kinh nghiệm công tác

- Trưởng bộ môn

Ngoại ngữ: Trình độ C tiếng Anh

Công trình khoa học:

Bài báo, báo cáo khoa học:

Công bố trong nước (Tên bài báo/ báo cáo khoa học, đăng ở tạp chí/ hội nghị/ hội thảo, thời gian, địa điểm)

Những yêu cầu của khu công nghiệp Dung Quất đối với nhân cách người lao động và một số kiến nghị về đào tạo nguồn nhân lực, Kỷ yếu Hội thảo QT về Dung Quất (ĐHĐN), 1997.

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của sinh viên, Tập san Khoa học ĐHĐN số 5, 1998.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục của gia đình cho con cái lứa tuổi học sinh tiểu học, Tập san Khoa học ĐHĐN số 5, 1998.

Một số ý kiến về đổi mới nội dung giáo dục đạo đức của gia đình cho con cái lứa tuổi học sinh tiểu học, Thông báo KH ĐHĐN số 2, 1998.

Giáo dục bảo vệ môi trường qua hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục số 1, 2000.

Giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học qua việc dạy môn Tự nhiên - Xã hội, Thông báo Khoa học của Trường ĐH Sư phạm -ĐHĐN số 3, 2000.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Cơ sở lí luận để xây dựng và hoàn chỉnh khoa học giáo dục Việt Nam, Thông tin Đại học Đà Nẵng số 2, 2000.

Thực nghiệm giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm củng cố, mở rộng kiến thức về môi trường cho học sinh tiểu học, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục số 9, 2000.

Thực trạng đời sống giáo viên THCS ở thành phố Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến công tác của người giáo viên, Thông báo Khoa học ĐHĐN số 3, 2000.

Hội nhập - Sáng tạo, một giá trị quí báu của con người xứ Quảng cần gìn giữ và phát huy, Hội thảo về Văn hoá Quảng Nam, 2001.

Một số ý kiến về đổi mới giáo dục - đào tạo ở các trường Sư phạm trên quan điểm tiếp cận hệ thống, Kỷ yếu Hội thảo ĐHSP Huế tháng 12/2001.

Xây dựng một số hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp để giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học, Hội thảo về Những vấn đề giáo dục và tâm lý của học sinh và sinh viên, 12/2002.

Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên Sư phạm, Thông tin Đại học Đà Nẵng số 7, 2002.

Thực nghiệm nâng cao kiến thức môi trường cho học sinh tiểu học thông qua báo cáo ngoại khóa, Tập san Khoa học Công nghệ - ĐHĐN số 9, 2002.

Thực nghiệm tổ chức các hoạt động thực tế để hình thành tri thức, kĩ năng bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học, Tập san Khoa học Công nghệ - ĐHĐN số 9, 2002.

Vài nét về đào tạo cử nhân sư phạm Giáo dục Đặc biệt của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Hội thảo Giáo dục cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, Vấn đề, xu hướng và triển vọng, Trung tâm hỗ trợ và nghiên cứu châu Á tổ chức

Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học giáo dục ở trường Đại học Sư phạm, Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHĐN, số 5 2006

ICông bố ngoài nước (Tên bài báo/ báo cáo khoa học, đăng ở tạp chí/hội nghị/hội thảo, thời gian, địa điểm)

Các đề tài NVKH các cấp

- Một số cải tiến phương pháp dạy học bộ môn Tâm lý học - Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, mã số T 97-16-11. Đề tài cấp ĐHĐN, 1998.

- Thực trạng đời sống giáo viên trung học cơ sở ở thành phố Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến công tác của giáo viên, mã số B97-16 -11. Đề tài cấp Bộ, 1998.

- Bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục cho giáo viên tiểu học, Dự án VB của Bộ Giáo dục Đào tạo, 1998 -1999.

- Một số biện pháp giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học qua việc dạy các môn học, mã số B99-16-22. Đề tài cấp Bộ, 2000.

- Xây dựng qui trình rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm cho sinh viên đại học Sư phạm Đà Nẵng, Mã ố T99-16-09. Đề tài cấp Trường, 2000.

- Một số biện pháp giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, mã số B2002-16-15. Đề tài cấp Bộ, 2003.

- Biện pháp hình thành kĩ năng học theo nhóm cho học sinh lớp 6, Đề tài cấp Trường, 2004.

Sách, giáo trình, đề cương chi tiết và đề cương bài giảng đã biên soạn

- Giáo trình: "Giáo dục học đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ 12 + 2 theo phương thức từ xa", Trường Đại học Sư phạm, 1997.

- Giáo trình "Giáo dục học đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ 12 + 2 theo phương thức từ xa (hệ nâng chuẩn), Trường Đại học Sư phạm, 1998.

- Xây dựng Chương trình học phần Giáo dục học đại cương, Đào tạo sinh viên Đại học đại cương của Đại học Đà Nẵng

- Xây dựng Chương trình Giáo dục học, Đào tạo giáo viên trung cơ sở học có trình độ cao đẳng sư phạm (hệ nâng chuẩn 12+2 lên 12+3)

- Xây dựng Chương trình Giáo dục học, Đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng sư phạm (hệ nâng chuẩn 12+2 lên 12+3)

- Tham gia xây dựng chương trình môn Giáo dục học, Đào tạo giáo viên trung học cơ sở có trình độ đại học (hệ nâng chuẩn)

- Tham gia xây dựng chương trình môn Giáo dục học, Đào tạo giáo viên mẫu giáo có trình độ cao đẳng (hệ nâng chuẩn 12+2 lên 12+3)

- Xây dựng chương trình học phần Quá trình dạy học và quản lý quá trình dạy học, Đào tạo lớp Bổ túc kiến thức của mã ngành đào tạo thạc sĩ quản lý Giáo dục

- Xây dựng chương trình học phần Quá trình giáo dục và quản lý quá trình giáo dục, Đào tạo lớp Bổ túc kiến thức của mã ngành đào tạo thạc sĩ quản lý Giáo dục

- Tham gia Hội đồng xây dựng chương trình mã ngành Giáo dục đặc biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hệ đại học và cao đẳng

- Xây dựng chương trình các học phần Giáo dục trẻ em 1,2,3 , Đào tạo cử nhân sư phạm giáo dục mầm non

- Xây dựng chương trình học phần Lý luận giáo dục, Đào tạo sinh viên sư phạm kỹ thuật

- Xây dựng chương trình học phần Lý luận dạy học, Đào tạo sinh viên sư phạm kỹ thuật

- Xây dựng chương trình Lý luận dạy học đại học, Đào tạo sinh viên khoa Kinh tế-chính trị trường Đại học Kinh tế

- Xây dựng chương trình Lý luận dạy học và lý luận giáo dục, Đào tạo cử nhân sư phạm Giáo dục tiểu học

- Giáo trình môn Giáo dục học, Đào tạo giáo viên tiểu học có trình đô 12+2 theo phương thức từ xa

- Biên soạn đề cương bài giảng học phần: Lý luận dạy học, Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1

- Biên soạn đề cương bài giảng học phần: Lý luận giáo dục, Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1

- Biên soạn đề cương bài giảng các học phần: T ổ chức và quản lý quá trình đào tạo trong nhà trường Trung học chuyên nghiệp, Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1

- Biên soạn đề cương bài giảng: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, sinh viên đại học sư phạm

- Biên soạn đề cương bài giảng: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2

- Biên soạn đề cương bài giảng: chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học, Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2

- Biên soạn đề cương bài giảng: Lý luận giáo dục, Chương trình đào tạo nâng chuẩn giáo viên tiểu học

- Biên soạn đề cương bài giảng Đại cương giáo duc trẻ chậm phát triển trí tuệ, Đào tạo ngành Giáo dục đặc biệt

- Biên soạn đề cương bài giảng Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức, Đào tạo ngành Giáo dục đặc biệt

- Chủ biên đề cương bài giảng Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật, Đào tạo ngành Giáo dục đặc biệt

- Chủ biên đề cương bài giảng Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật bậc tiểu học, Đào tạo ngành Giáo dục đặc biệt

- Tham gia biên soạn tài liệu: Những vấn đề cơ bản của quản lý và khoa học quản lý giáo dục, Đào tạo ngành đào tạo thạc sĩ quản lý Giáo dục

Hướng dẫn NCS, Học viên cao học, Sinh viên đại học

+ Học viên cao học: 16 học viên

+ Sinh viên đại học: 8

Keyword(s):
:

LTH

- Họ và tên: LêThị Hằng

- Sinh ngày: 07/06/1979 Nơi sinh: Thanh Hóa

- Học vị: Cử nhân

- Chuyên ngành: Giáo dục đặc biệt

- Ngoại ngữ: Anh văn

- Địa chỉ liên lạc:

+ Cơ quan: Khoa Tâm lý-GD, ĐHSP, ĐHĐN; 3733288

+ Nhà riêng: An Ngãi Đông, Hòa Sơn, Hòa Vang, ĐN; 05113792343, 0905471009

Quá trình đào tạo: (Nơi đào tạo, năm tốt nghiệp)

- Đại học: Nơi đào tạo: trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm tốt nghiệp: 2004

Kinh nghiệm công tác:

Giảng dạy năm 2006 tại các trường:

- Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Các học phần đã giảng dạy:

- Nhập môn Giáo dục Đặc biệt

- Can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính

- Dạy học hoà nhập cho trẻ khiếm thính

- Đại cương giáo dục trẻ khiếm thính

- Thực hành giáo dục trẻ khiểm thị

- Thực hành giáo dục trẻ khiểm thính

- Đại cương giáo dục trẻ khiếm thị

Công trình khoa học:

Các đề tài NCKH các cấp

- Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Cấp thành phố, 2005-2007, Thành viên tham gia nhóm nghiên cứu đề tài.

- Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị từ 0 đến 6 tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Cấp Sở, 2008-2009, Thư ký đề tài.

- Nghiên cứu mối quan hệ gữa cha mẹ và trẻ khiếm thính tại các trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Cấp trường, 2009, Chủ nhiệm đề tài.

Đề cương bài giảng đã biên soạn:

- Biên soạn đề cương chi tiết và đề cương bài giảng học phần Nhập môn Giáo dục Đặc biệt, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt.

- Biên soạn đề cương chi tiết và đề cương bài giảng học phần Can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt.

- Biên soạn đề cương chi tiết và đề cương bài giảng học phần Dạy học hoà nhập cho trẻ khiếm thính, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt.

- Biên soạn đề cương chi tiết và đề cương bài giảng học phần Đại cương giáo dục trẻ khiếm thính, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt.

- Biên soạn đề cương chi tiết và đề cương bài giảng học phần Đại cương giáo dục trẻ khiếm thị, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt.

- Biên soạn đề cương chi tiết và đề cương bài giảng học phần Thực hành giáo dục trẻ khiểm thính, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt.

- Biên soạn đề cương chi tiết và đề cương bài giảng học phần Thực hành giáo dục trẻ khiểm thị, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt.

Keyword(s):
:

DTVH

- Họ và tên: Đào Thị Vân Hồng

- Sinh ngày: 01/10/1955 Nơi sinh: Thanh Hóa

- Học vị: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Giáo dục học

- Ngoại ngữ:

- Địa chỉ liên lạc:

+ Cơ quan: Khoa Tâm lý-GD, ĐHSP-ĐHĐN; 3733288

+ Nhà riêng: K30/1 Hải Hồ, Đà Nẵng

ĐT: 05113828270, 0935525454

Quá trình đào tạo: (Nơi đào tạo, năm tốt nghiệp)

- Đại học: Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm tốt nghiệp: 1978

- Thạc sĩ: Nơi đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục

Năm tốt nghiệp: 1998

Kinh nghiệm công tác:

Giảng dạy từ năm 1979 tại các trường:

- Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng

- Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

- Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Các học phần đã giảng dạy:

- Giáo dục học đại cương

- Giáo dục học

Công trình khoa học

Đề cương bài giảng đã biên soạn:

- Biên soạn bài giảng học phần Giáo dục học đại cương, hệ đại học sư phạm

- Biên soạn bài giảng học phần Giáo dục học, hệ đại học sư phạm

Keyword(s):

M

:

PTM

- Họ và tên: Phạm Thị Mơ

- Sinh ngày: 12/08/1962 Nơi sinh: Nam Định

- Học vị: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Giáo dục học

- Ngoại ngữ: Anh văn C

- Địa chỉ liên lạc:

+ Cơ quan: Khoa Tâm lý-GD, ĐHSP-ĐHĐN; 3733288

+ Nhà riêng: 483 Trường Chinh – Đà Nẵng

ĐT: 5113721533, 0935241352

Quá trình đào tạo: (Nơi đào tạo, năm tốt nghiệp)

- Đại học: Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm tốt nghiệp: 1983

- Thạc sĩ: Nơi đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục

Năm tốt nghiệp: 1998

Kinh nghiệm công tác:

Giảng dạy tại các trường:

- Trung học Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng

- Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng

- Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Các học phần đã giảng dạy:

- Tâm lý học đại cương

- Tâm lý học giao tiếp

- Tâm lý học lứa tuổi

- Tâm lý học tư pháp

- Tâm lý học gia đình

Ngoại ngữ: Anh văn C

Công trình khoa học:

Công bố trong nước (Tên bài báo/ báo cáo khoa học, đăng ở tạp chí/ hội nghị/ hội thảo, thời gian, địa điểm)

- Ảnh hưởng của gia đình đối với trẻ chưa ngoan lứa tuổi học sinh THCS, Nội san KH: Phụ nữ với sự nghiệp và hạnh phúc gia đình, Tháng 10/1999.

- Sử dụng câu hỏi như một biện pháp tích cực hoá quá trình học tập của sinh viên sư phạm trong dạy học môn Tâm lý học, Thông tin Đại học Đà Nẵng, Số 7, Tháng 2/2002.

Công bố ngoài nước (Tên bài báo/ báo cáo khoa học, đăng ở tạp chí/hội nghị/hội thảo, thời gian, địa điểm)

Các đề tài NVKH các cấp

- Thực trạng việc chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo học lên tiểu học của thành phố Đà Nẵng, đề tài cấp trường, 2003-2004.

Đề cương bài giảng đã biên soạn:

- Tham gia biên soạn chương trình chi tiêt và biên soạn đề cương bài giảng học phần Tâm lý học đại cương, Hệ cao đẳng sư phạm, 2004

- Tham gia biên soạn chương trình chi tiêt và biên soạn đề cương bài giảng học phần Tâm lý học giao tiếp, hệ đại học ngành cử nhân tâm lý học

- Biên soạn chương trình chi tiêt và biên soạn đề cương bài giảng học phần Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, Hệ cao đẳng sư phạm. 2004

- Biên soạn chương trình chi tiêt và biên soạn đề cương bài giảng học phần Tâm lý học tư pháp, hệ đại học ngành cử nhân tâm lý học

- Biên soạn chương trình chi tiêt và biên soạn đề cương bài giảng học phần Tâm lý học gia đình, hệ đại học ngành cử nhân tâm lý học

Keyword(s):

N

:

TTN

- Họ và tên: Trần Thị Nghi

- Sinh ngày:03/01/1959 Nơi sinh: Hà Nam

- Học vị: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Giáo dục học

- Ngoại ngữ: Anh văn

- Địa chỉ liên lạc:

+ Cơ quan: Khoa Tâm lý-GD, ĐHSP-ĐHĐN; 3733288

+ Nhà riêng: 479 Trường Chinh, Đà Nẵng

ĐT: 05113683391, 0906562558

Quá trình đào tạo: (Nơi đào tạo, năm tốt nghiệp)

- Đại học: Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Năm tốt nghiệp: 1983

- Thạc sĩ: Nơi đào tạo: Viện Khoa học giáo dục

Năm tốt nghiệp: 1998

Kinh nghiệm công tác:

Giảng dạy từ 1985 tại các trường:

- Trường bồi dưỡng Hòa Vang Đà Nẵng

- Trường THSP Quảng Nam – Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam – Đà Nẵng

- Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Cáchọc phần đã giảng dạy:

- Giáo dục học mầm non 12+2

- Giáo dục học mầm non hệ đại học

- Giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ mầm non (hệ đại học)

- Phát triển tính tích cực vận động cho tro trẻ mầm non (đại học)

- Giáo dục học đại cương (Hệ đại học)

- Tổ chức hoạt động day học ở trung học cơ sở

Ngoại ngữ: Tiếng Anh C

Công trình khoa học:

Công bố trong n­ước (Tên bài báo/báo cáo khoa học, đăng ở tạp chí/hội nghị/hội thảo, thời gian, địa điểm)

- “Đổi mới phương pháp dạy học môn giáo dục học theo phương thức tích cực hóa hoạt động nhận thức của sinh viên”, Nội san Phụ nữ với sự nghiệp và hạnh phúc gia đình, Công đoàn Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng năm 1999.

- “Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của sinh viên sư phạm trong dạy học môn giáo dục học”, Kỷ yếu hội thảo khoa học các trường sư phạm, Vinh 1998

Đề cương bài giảng đã biên soạn:

- Đề cương bài giảng học phần Giáo dục học mầm non 12+2

- Đề cương bài giảng học phần Tổ chức hoạt động day học, hệ cao đẳng sư phạm

- Đề cương bài giảng học phần Giáo dục học mầm non hệ đại học

- Đề cương bài giảng học phần Giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ mầm non, hệ đại học ngành Giáo dục mầm non

- Đề cương bài giảng học phần Phát triển tính tích cực vận động cho tro trẻ mầm non hệ đại học ngành Giáo dục mầm non

- Đề cương bài giảng học phần Giáo dục học đại cương, hệ đại học ngành Giáo dục mầm non

Keyword(s):

Page:  1  2  (Next)
  ALL