Printer-friendly version
Khoa học là cội rễ của mọi tri thức!


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

A

:
TS Nguyễn Thị Trâm Anh

1. Các đặc điểm thích ứng nhân cách của sinh viên chuyên ngành tâm lý với giáo dục đại học. Tạp chí trường Đại học tổng hợp (Đại học quản lý). Matxcơva, 2009. Số 6, tr. 114 – 115.

2. Các đặc điểm định hướng ý nghĩa cuộc sống của sinh viên chuyên ngành tâm lý. Tạp chí Giáo dục đại học ngày nay. Matxcơva, 2009. Số 9, tr. 46 – 50

3. Định hướng tính thấu hiểu như một thành tố quan trọng trong thích ứng nhân cách của sinh viên chuyên ngành tâm lý. Tạp chí trường Đại học tổng hợp (Đại học quản lý). Matxcơva, 2009. Số 6, tr. 114 – 115.

4. Những vấn đề cấp thiết trong việc đào tạo tâm lý của Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo thực hành khoa học hàng năm. Ba-ri-xắc-lep, 2007, tr. 41 – 44.

5. Sự hình thành định hướng ý nghĩa cuộc sống của sinh viên chuyên ngành Tâm lý trong quá trình thích ứng nhân cách với giáo dục đại học. Tài liệu Hội thảo thực hành khoa học quốc tế. Ba-ri-xắc-lep, 2008, tr. 198 – 200.

6. Đặc điểm lựa chọn nghề tâm lý của sinh viên Việt Nam. Tài liệu Hội thảo thực hành khoa học quốc tế. Va-rô-nhét, 2008, c. 37 – 41.

7. Sự hình thành các phẩm chất nhân cách của sinh viên đang học tập tại khoa tâm lý – giáo dục. Tài liệu Hội thảo thực hành khoa học quốc tế lần thứ IV. Va-rô-nhét, 2009, tr. 197 – 200.

8. Mối quan hệ của sinh viên với bản thân và người khác – điều kiện thích ứng nhân cách tích cực với giáo dục đại học. Tài liệu Hội thảo thực hành khoa học quốc tế. Tambov, 2009, tr. 150 – 153.


D

:
Ths. Bùi Thị Thanh Diệu


Kỹ năng khai thác sử dụng internet trong học tập môn tâm lý học của sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Tạp chí Khoa học và giáo dục số 1 năm 2009, Đại học Sư phạm Huế.

H

:
Ths. Phạm Thị Thu Hà

Sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Thông báo khoa học, số 3/2000.

Thực trạng định hướng giá trị "Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình của sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Cấp Bộ, Mã số B99-16-23, 1999-2001, (thành viên).


:
CN. Hà Văn Hoàng

GIÁO DỤC TOÀN DIỆN - CẦN CHÚ TRỌNG TRANG BỊ KIẾN THỨC NỀN
CHO HỌC SINH, SINH VIÊN HIỆN NAYGiáo dục toàn diện là mục tiêu và nội dung đào tạo của nền giáo dục một quốc gia, dân tộc. Giáo dục toàn diện sẽ tạo ra những sản phẩm con người mới, ở đó họ có được những tri thức khoa học và những tri thức xã hội để có thể áp dụng vào thực tiễn và đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của đời sống nhất là trong bối cảnh hiện nay.

HỘI THẢO KHOA HỌC
“GIÁO DỤC VIỆT NAM – NGUỒN NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA”

Xem tiếp
Keyword(s):
:
Cn. Lê Thị Hằng

1. Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Cấp thành phố, 2005-2007, Thành viên tham gia nhóm nghiên cứu đề tài.

2. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị từ 0 đến 6 tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Cấp Sở, 2008-2009, Thư ký đề tài.

3. Nghiên cứu mối quan hệ gữa cha mẹ và trẻ khiếm thính tại các trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Cấp trường, 2009, Chủ nhiệm đề tài.


M

:
Ths. Phạm Thị Mơ

1. Ảnh hưởng của gia đình đối với trẻ chưa ngoan lứa tuổi học sinh THCS, Nội san KH: Phụ nữ với sự nghiệp và hạnh phúc gia đình, Tháng 10/1999.

2. Sử dụng câu hỏi như một biện pháp tích cực hoá quá trình học tập của sinh viên sư phạm trong dạy học môn Tâm lý học, Thông tin Đại học Đà Nẵng, Số 7, Tháng 2/2002.

3. Thực trạng việc chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo học lên tiểu học của thành phố Đà Nẵng, đề tài cấp trường, 2003-2004.


N

:
Ths. Trần thị Nghi

1. “Đổi mới phương pháp dạy học môn giáo dục học theo phương thức tích cực hóa hoạt động nhận thức của sinh viên”, Nội san Phụ nữ với sự nghiệp và hạnh phúc gia đình, Công đoàn Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng năm 1999.

2. “Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của sinh viên sư phạm trong dạy học môn giáo dục học”, Kỷ yếu hội thảo khoa học các trường sư phạm, Vinh 1998.


:
Ths. Nguyễn Thị Nguyệt

1. Là thành viên đề tài tài cấp bộ. Năm 2001. Do Nguyễn Văn Hoan làm chủ nhiệm đề tài. "Một số biện pháp giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học thông qua các môn học". Đề tài được đánh giá tốt.

2. Thư kí đề tài cấp bộ 2000, mã số B98-III-09. Do ThS Nguyễn Hoàng Hải làm chủ nhiệm đề tài. " Ảnh hưởng của các kiểu gia đình đến sự định hướng giáo dục con cái trong nhóm dân cư làm nghề biển ven Thành phố Đà Nẵng"

3. Thư kí đề tài cấp bộ 2008, mã số 2004-III-24. Do ThS Nguyễn Hoàng Hải làm chủ nhiệm đề tài. "Mô hình hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ở Thành phố Đà Nẵng".


P

:
Lê Thị Phi

Một số giải pháp tổ chức liên kết giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư trong giáo dục đạo đức cho HS THCS ở thành phố Đà Nẵng, Thông báo khoa học chào mừng 25 năm ngày thành lập trường ĐHSP, ĐHĐN, Số 3, 9/2000.

Quản lý sinh viên dưới góc nhìn của người cán bộ giảng dạy, Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN, Số 9/2002, 4/2002.

Vai trò của người cha trong việc giáo dục con cái, Thông tin khoa học ĐHĐN, 10/2002.


T

:
Ths. Dương Thị Thu Thủy

Các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Tuyển tập báo cáo khoa học 30 năm xây dựng và phát triển trường ĐHSP 1975-2005, Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Đại học Đà Nẵng).Page:  1  2  (Next)
  ALL