Picture of Khoa Tâm lý Giáo dục
Mẫu đơn xin nghi dạy
by Khoa Tâm lý Giáo dục - Tuesday, 11 January 2011, 03:54 PM
 

Từ tháng 1/2011, cán bộ giáo viên nghỉ dạy phải ghi vào sổ của phòng Đào tạo và phải có đơn xin nghỉ dạy có xác nhận của Ban chủ nhiệm khoa, bản gốc gửi phòng Đào tao, bản photo lưu ở khoa.

Tải mẫu đơn tại đây