Picture of Văn  phòng khoa
MẪU BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP (MỚI)
by Văn phòng khoa - Friday, 23 December 2011, 10:15 AM
 
Mẫu bảng điểm học tập

Hướng dẫn:

1. Sinh viên cần xác nhận kết quả học tập làm đơn trình bày rõ lý do xin xác nhận kết quả học tập, có chữ ký của Giáo viên chủ nhiệm và ban chủ nhiệm khoa

2. Sử dụng mẫu này: Nếu cần xác nhận nhiều học kỳ phải in trên 2 mặt giấy.

3. Sau khi vào điểm chính xác, gặp cô Đào đối chiếu lại, sau đó nộp cho phòng Đào tạo (cô Ngân) để đóng dấu xác nhận.