TÂM LÝ HỌC SAI BIỆT
(TLHSB)

Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần gồm các vấn đề cơ bản sau: những vấn đề chung của tâm lý học sai biệt, những đặc trưng cá nhân của các quá trình tâm lý, hệ tọa độ cá tính của cá thể con người, con người trong nhóm, phân loại cá nhân.