XÃ HỘI HỌC GIÁO DỤC
(XHHGD)

Thông qua môn học này bước đầu trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản nhất và tương đối có hệ thống về xã hội học nói chung, xã hội học giáo dục nói riêng.