TÂM LÝ HỌC NHÂN CÁCH
(TLHNC S)


Mô tả vắn tắt: Qua môn học này học viên được cung cấp hệ thống tri thức cơ bản về Tâm lý học nhân cách - một chuyên ngành tâm lý học có vai trò nền tảng đối với các lý thuyết tác động, giáo dục và quản lý con người. Môn học cung cấp cho người học các quan điểm lý luận nền tảng của TLHNC, giới thiệu những hướng nghiên cứu và ứng dụng cơ bản trong TLHNC và thành tựu của chúng. Đồng thời, môn học cũng giới thiệu những phương pháp cơ bản trong nghiên cứu nhân cách - giúp người học nắm được một công cụ hữu hiệu trong quản lý và giáo dục con người.