TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 1
(TLHDC1X)

Mục tiêu của học phần: Trang bị những kiến thức khái quát về khoa học tâm lý, về những phạm trù cơ bản của tâm lý học làm cơ sở cho việc hình thành quan niệm đúng đắn về bản chất tâm lý, ý thức người, tạo nền tảng cho việc nghiên cứu các nội dung của tâm lý học chuyên ngành; bước đầu hình thành khả năng nhận định, giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến sự hình thành, phát triển của con người, đến việc giáo dục con người. Học kỳ 2 năm học 2010-2011