TÂM LÝ HỌC
(TLH SP Q)

Mô tả vắn tắt : Học phần này gồm 2 phần chính:- Phần 1: Tâm lý học đại cương nghiên cứu các hiện tượng và qui luật cơ bản của tâm lý người như bản chất hiện tượng tâm lý người; Hoạt động – giao tiếp; Ý thức; Nhân cách; Các quá trình tâm lý; Các trạng thái tâm lý; Các thuộc tính tâm lý. - Phần 2: Tâm lý lứa tuổi học sinh phổ thông trung học trình bày một cách có hệ thống những tri thức cơ bản hiện đại về tâm lý học lứa tuổi PTTH; tâm lý học dạy học và tâm lý học giáo dục ở PTTH. Tâm lý học nhân cách người giáo viên PTTH. Học phần này dạy cho sinh viên khối sư phạm, kỳ 2 năm học 2010-2011