GIÁO DỤC HỌC 2
(GDH2 HA)

Mô tả học phần:Học phần này trình bày một cách hệ thống những tri thức cơ bản, hiện đại, sát với thực tiễn Việt Nam về Giáo dục học, gồm: Quá trình giáo dục; nguyên tắc giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục; Công tác chủ nhiệm lớp; công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.Thời gian học kỳ 2 (2010-2011).