LÝ LUẠN DẠY HỌC VÀ LÝ LUẬN GIÁO DỤC TIỂU HỌC
(LLDH V LLGD TH HA)

Mô tả vắn tắt: Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận dạy học và lý luận giáo dục tiểu học, một số vấn đề hiện đại trong giáo dục tiểu học. Giảng dạy cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, kỳ 2 năm học 2010-2011.