KỸ NĂNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
(KNCTXH TA)

Mô tả vắn tắt: Học phần cung cấp những hiểu biết cơ bản về kỹ năng Công tác xã hội: khái niệm kỹ năng CTXH; kỹ năng công tác xã hội cá nhân; kỹ năng CTXH nhóm; kỹ năng tổ chức và phát triển cộng đồng. (Giảng dạy cho ngành Tâm lý học, khóa TS 2010, học kỳ 1 năm học 2011-2012)