TÂM LÝ HỌC GIỚI TÍNH
(TLH GT VAN)

Mô tả vắn tắt: Học phần này trình bày một cách có hệ thống những tri thức cơ bản nhất về tâm lý học giới tính bao gồm: Những vấn đề chung của tâm lý học giới tính; tình cảm, tình yêu, tình dục, những biểu hiện, vai trò và quy luật hình thành chúng; chuẩn bị tình bạn, tình yêu và hôn nhân cho thanh niên, đời sống tâm lý trong gia đình cho thanh niên. (Giảng dạy cho ngành Tâm lý học, kỳ 1 năm học 2011-2012, khóa TS 2009)