TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN 2
(TLH pt2)

Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Tâm lý học phát triển 2 nghiên cứu các hiện tượng và quy luật tâm lý theo lứa tuổi. Từ đó thấy được nguyên nhân cũng như động lực phát triển tâm lý qua các giai đoạn lứa tuổi