TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI
(TLH XA HOI)


Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết chuyên sâu về hiện tượng tâm lý xã hội và các phương pháp nghiên cứu các hiện tượng này, làm cơ sở cho việc nghiên cứu và ứng dụng giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn gắn với công tác xã hội và tổ chức đời sống xã hội, tổ chức và điều khiển nhóm, hình thành kỹ năng nhận diện và giải thích các hiện tượng tâm lý xã hội, hình thành thái độ khoa học đối với các vấn đề của thực tiễn xã hội.