Tâm lý học pháp luật
(TLH PL)


Học phần gồm 4 chương với những nội dung cơ bản: khái quát về hoạt động tư pháp, đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học tư pháp, sơ lược lịch sử phát triển tâm lý học tư pháp trên thế giới và Việt Nam; Các dạng hoạt động tâm lý trong công tác tư pháp, cơ sở tâm lý của hoạt động điều tra; cơ sở tâm lý của hoạt động xét xử, cơ sở tâm lý của hoạt động giáo dục và cải tạo phạm nhân; Nhân cách tội phạm và nhóm tội phạm, cấu trúc tâm lý của hành vi phạm tội, đặc điểm tâm lý tư pháp của người chưa thành niên; Đặc điểm lao động nghề nghiệp tư pháp, những phẩm chất tâm lý của cán bộ tư pháp, đặc điểm tâm lý hoạt động nghề luật, bệnh nghề nghiệp trong hoạt động tư pháp và các biện pháp phòng ngừa.