LÝ LUẬN GIÁO DỤC
(NVSP - LLGD)

Giới thiệu môn học: học phần này cung cấp cho người học những kiến thức chung về giáo dục học, quá trình giáo dục, người giáo viên và công tác chủ nhiệm lớp.