Tâm lý học trẻ chậm phát triển trí tuệ
(TLH CPTTT)


Mô tả vắn tắt nội dung của học phần: Học phần này trình bày khái quát về: Những vấn đề chung của tâm lý học trẻ em chậm phát triển trí tuệ, phương pháp nghiên cứu sự phát triển trí tuệ của trẻ em, đặc điểm nhận thức ở trẻ chậm phát triển trí tuệ, đặc điểm nhân cách của trẻ chậm phát triển trí tuệ, tình hình giáo dục trẻ em chậm phát triển trí tuệ trên thế giới và trong nước.