Công tác Đội TNTP HCM
(CT Đội)

Trang bị kiến thức và kỹ năng giúp Sinh viên có thể thiết kế và tổ chức các hoạt động Đội.