Tâm lý học sáng tạo
(TLHST)

Mô tả vắn tắt học phần: Thông qua việc nắm những khái niệm cơ bản (sáng tao, quá trình sáng tạo, sản phẩm sáng tạo, nhân cách sáng tạo…),người học sẽ hiểu được bản chất của hoạt động sáng tạo, phân biệt được trí thông minh và trí sáng tạo, hiểu được vai trò của nhà trường, gia đình, xã hội trong sự phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh. Thông qua một số kiểu, một số loaị bài tập, test về sáng tạo từ đó bước đầu nắm được phương pháp nghiên cứu, phương pháp tự rèn luyện khả năng sáng tạo cho bản thân và rèn luyện khả năng sáng tạo cho học sinh sau này. Thực hành giải các bài tập sáng tạo